Ir al contenido principal

Administración de Justicia en Euskadi

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi
Estás en: Servicios y trámites > El euskera en la Justicia > Léxico de los juzgados

Consulta de traducciones jurídicas

castellano > euskera Cambia para traducir de euskera a castellano

Resultados de búsqueda

Resultados de la búsqueda 'residencia habitual'
Castellano Euskera
residencia habitual ohiko bizileku
residencia habitual (N) ohiko bizileku
Ámbito:
Léxico de los juzgados
Definición:
TERMINOLOGIA BATZORDEA - Herri Ogasunaren hiztegia
En este caso, puesto que la persona condenada «BÓRRESE LO QUE NO PROCEDA: posee propiedades / obtiene ingresos / tiene su residencia habitual» en «ESTADO AL QUE SE VA A TRANSMITIR» , y se cumplen las condiciones que conforme a la Ley 1/2008, permiten transmitir a las autoridades correspondientes de los demás Estados miembros de la Unión Europea, la resolución firme por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica como consecuencia de la comisión de una infracción penal, procede acordar la transmisión en los términos que se expresan en la citada norma (N) Kasu honetan, kondenatuak «EZABATU BEHAR EZ DENA: ondasunak ditu / diru-sarrerak ditu / ohiko bizilekua du» «ESTADO AL QUE SE VA A TRANSMITIR»(e)n eta betetzen dira 1/2008 Legeak ezarritako baldintzak, arau-hauste penal baten ondorioz pertsona fisiko edo juridiko bat diru-zehapena ordaintzera kondenatzen duen ebazpen irmoa Europar Batasuneko gainerako Estatu kideetako dagokien agintariei helarazteko. Hortaz, bidezkoa da aipatutako arauan zehaztutako baldintzetan helarazpena egitea erabakitzea
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de Instrucción - Modelo: 16140970
Conforme autoriza el artículo 7, en relación con el artículo 3, ambos de la Ley 1/2008, de 4 de diciembre (para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias), esta resolución se transmitirá a la autoridad competente de «TECLEAR PAIS» , donde el/la condenado/a «BORRESE LO QUE NO PROCEDA: posee propiedades / obtiene ingresos / tiene su residencia habitual» para que proceda a la ejecución de las costas (N) Abenduaren 4ko 1/2008 Legeak (diru-zehapenak ezartzen dituzten ebazpenak Europar Batasunean betearaztekoak) 7. artikuluan, lege bereko 3. artikuluarekin lotuta, ezarritakoaren arabera, ebazpen hau helaraziko zaio «TECLEAR PAIS»(e)ko agintaritza eskudunari, kostuak betearaz ditzan, kondenatuak «EZABATU BEHAR EZ DENA: Estatu horretan [ ondasunak baititu / diru-sarrerak baititu / baitu ohiko bizilekua»
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Penal - Modelo: 15155650
TRANSMITIR LA SENTENCIA a «TECLEAR AUTORIDAD COMPETENTE» de «TECLEAR PAÍS» a fin de ejecutar la multa impuesta a «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.» quien «BÓRRESE LO QUE NO PROCEDA: posee propiedades /obtiene ingresos / tiene su residencia habitual en dicho estado» (N) «TECLEAR PAÍS»(e)ko «TECLEAR AUTORIDAD COMPETENTE»ri EPAIA HELARAZTEA, «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.» kondenatuari ezarritako isuna betearaz dezan, kondenatuak «EZABATU BEHAR EZ DENA: Estatu horretan ondasunak baititu / diru-sarrerak baititu / baitu ohiko bizilekua.»
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Penal - Modelo: 15127650
TRANSMÍTASE LA SENTENCIA a «TECLEAR AUTORIDAD COMPETENTE» de «TECLEAR PAÍS» a fin de ejecutar la multa impuesta a «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.» quien «BÓRRESE LO QUE NO PROCEDA: posee propiedades /obtiene ingresos / tiene su residencia habitual en dicho estado.» (N) HELARAZ BEKIO EPAIA «TECLEAR PAÍS»(e)ko «TECLEAR AUTORIDAD COMPETENTE» ri, «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.» kondenatuari ezarritako isuna betearaz dezan, kondenatuak «EZABATU BEHAR EZ DENA: Estatu horretan -ondasunak baititu/diru-sarrerak baititu / baitu ohiko bizilekua.»
Ámbito:
Modelos judiciales - Audiencia Provincial (Penal) - Modelo: 12142130
TRANSMITIR LA SENTENCIA a «TECLEAR AUTORIDAD COMPETENTE» de «TECLEAR PAÍS» a fin de ejecutar la multa impuesta a «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.»INT.CONDENADO» quien «BORRESE LO QUE NO PROCEDA: posee propiedades. obtiene ingresos. tiene su residencia habitual en dicho estado» (N) EPAIA «HERRIALDEA ZEHAZTU»(e)ko «ESKUMENA DUEN AGINTARITZA ZEHAZTU»(a)ri HELARAZTEA, «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.»INT.CONDENADO» kondenatuari ezarritako isuna ordainaraz dezan. «EZABATU BIDEZKOA EZ DENA: Kondenatuak ondasunak ditu estatu horretan. Kondenatuak diru-sarrerak ditu estatu horretan. Kondenatuak ohiko bizilekua du estatu horretan»
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de Instrucción - Modelo: 16086000
TRANSMITIR LA SENTENCIA a «TECLEAR AUTORIDAD COMPETENTE» de «TECLEAR PAÍS» a fin de ejecutar la multa impuesta a «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.»INT.CONDENADO» quien «BORRESE LO QUE NO PROCEDA: posee propiedades /obtiene ingresos /tiene su residencia habitual en dicho estado» (N) «HERRIALDEA ZEHAZTU»(e)ko «ESKUMENA DUEN AGINTARITZA ZEHAZTU»(a)ri HELARAZTEA EPAIA, «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.»INT.CONDENADO» kondenatuari ezarritako isuna betearaz dezan. «EZABATU BIDEZKOA EZ DENA: Kondenatua ondasunen jabe da. /Kondenatuak diru-sarrerak ditu. /Kondenatuak estatu horretan dauka ohiko bizilekua»
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de Instrucción - Modelo: 16086000
a) Cuando tengan su residencia habitual en España (n) a) Ohiko bizilekua Espainian dutenean
Ámbito:
Leyes - Boletín Oficial del Estado - Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril
Definición:
2/2018 Errege Lege Dekretua, apirilaren 13koa, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina —apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartua— aldatzen duena eta Espainiako ordenamendu juridikoan
a) Los nacionales de terceros países con residencia habitual en España (n) a) Beste herrialde batzuetako nazionalitatea izan eta ohiko bizilekua Espainian dutenek
Ámbito:
Leyes - Boletín Oficial del Estado - Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril
Definición:
2/2018 Errege Lege Dekretua, apirilaren 13koa, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina —apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartua— aldatzen duena eta Espainiako ordenamendu juridikoan
el articulo 9.10 del Código Civil considera ley personal de los que carecen de nacionalidad o la tienen indeterminada, la ley de su residencia habitual (n) Kode Zibilaren 9.10. art.ak nazionalitaterik izan ez, edota zehaztu gabea dutenen lege pertsonaltzat hartzen du beren ohiko bizilekuari dagokion legea
Ámbito:
General

Te pueden servir de ayuda