Ir al contenido principal

Administración de Justicia en Euskadi

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi

Consulta de traducciones jurídicas

castellano > euskera Cambia para traducir de euskera a castellano

Resultados de búsqueda

Resultados de la búsqueda 'ejecución forzosa'
Castellano Euskera
ejecución forzosa nahitaezko betearazpen
formulando demanda de ejecución forzosa (N) nahitaezko betearazpeneko demanda formulatzeko
Ámbito:
Textos libres de los documentos - Modelo: OROKORRA - SELECCIONE: Indicar petición u objeto del escrito
ÚNICO.- El/La procurador/a Sr./Sra. «PRAPCOEJECUTANTE», en nombre y representación de «INOMAPEJECUTANTE», ha presentado escrito en el que solicita la ejecución forzosa de las medidas acordadas en el siguiente proceso: (N) BAKARRA.- «PRAPCO»EJECUTANTE» prokuradoreak, «INOMAP»EJECUTANTE»(r)en izenean eta hura ordezkatuz, idazkia aurkeztu du, honako prozesu honetan erabakitako neurriak nahitaez betearaz daitezela eskatzeko:
Ámbito:
Modelos judiciales - 27 - Modelo: 27051830
El título presentado tiene aparejada ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 517.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), al que remite el artículo 776 del mismo texto legal, relativo a la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas, al señalar que se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de dicha Ley. (N) Aurkeztutako tituluak betearazpena dakar, Prozedura Zibilaren 1/2000 Legearen (PZLren) 517.2 artikuluan ezarritakoaren arabera; izan ere, artikulu horretara egiten baitu bidalketa testu bereko 776. artikuluak, neurrien gaineko erabakiak nahitaez betearazteari buruzkoak, erabaki horiek lege bereko III. liburuan xedatutakoaren arabera betearaziko direla dionean.
Ámbito:
Modelos judiciales - 27 - Modelo: 27051830
Ejecución forzosa con procesos de familia (N) Nahitaezko betearazpena; familia-prozesuak
Ámbito:
Base de datos aplicaciones
Ejecución forzosa en procesos de familia (N) Nahitaezko betearazpena; familia-prozesuak
Ámbito:
Base de datos aplicaciones
Por presentado por el Procurador Sr. [...], en representación de Dña. [...], escrito formulando demanda de ejecución forzosa de gastos extraordinarios no expresamente previstos en las medidas definitivas [...], dese vista al demandado [...], para que en el plazo de CINCO DÍAS formule, en su caso, oposición (artículo 776.4ª de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-), advirtiéndole que se entenderá que presta su conformidad si deja pasar el plazo sin evacuar el traslado, o se limita a la negación genérica de los gastos sin concretar los puntos en que discrepe de la relación presentada por la solicitante, ni expresar la razones y el alcance de la discrepancia. Con testimonio de la solicitud y de la presente resolución, fórmese pieza separada a los efectos previstos en el artículo 776.4ª de la LECn. (N) [...] prokuradoreak [...] andrea ordezkatuz aurkeztu du idazkia, espresuki [...] behin betiko neurrietan aurreikusita ez dauden aparteko gastuen nahitaezko betearazpen demanda formulatzekoa. Jar bekio ikusgai [...] demandatuari, BOST EGUNEKO epean aurka egin diezaion, egoki baderitzo (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legearen --PZLren-- 776.4 art.), eta ohartaraz bekio ezen, ados dagoela ulertuko dela, epe horretan helarazpenari erantzuten ez badio, edo gastuak oro har ukatzen baditu eskatzaileak aurkeztutako zerrendako zein punturekin ez dagoen ados zehaztu gabe eta desadostasunaren arrazoiak eta norainokoa adierazi gabe. Eskaeraren eta ebazpen lekukotzarekin bat etorriz, era bedi pieza banandua PZLren 776.4 artikuluak ezarritako ondoreetarako.
Ámbito:
NIRE_TESTUAK
procedimiento de ejecución forzosa (N) nahitaez betearazteko prozedura
Ámbito:
Léxico de los juzgados
No ha lugar a efectuar el requerimiento procesal interesado, por cuanto el presente procedimiento se encuentra finalizado en virtud de Sentencia firme, debiendo las partes dar cumplimiento a las medidas establecidas en dicha resolución, y en caso de incumplimiento acudir al procedimiento de Ejecución forzosa. (N) Ez da onartzen eskatutako errekerimendu prozesala egitea. Izan ere, prozedura hau bukatuta dago epai irmo bidez, eta alderdiek bete egin behar dituzte ebazpenean jasotako neurriak; bete ezean, nahitaezko betearazpenaren prozedurara jo behar da.
Ámbito:
NIRE_TESTUAK
Sin embargo, dichos preceptos es necesario armonizarlos, cuando la parte condenada es un "ente público", con lo dispuesto en el artículo 287 de la misma LJS, del que se desprende que en estos casos, si la administración no lleva a efecto la sentencia en el plazo de dos meses desde su firmeza, la ejecución forzosa se inicia con el requerimiento a la Administración condenada por un nuevo plazo de un mes para que, conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del pago de sus obligaciones, proceda al cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia (N) Aurrekoa gorabehera, alderdi kondenatua "erakunde publiko" bat denean, LJLren 287. artikuluan xedatutakoarekin bateratu behar dira aipatutako manuak. Artikulu horretatik ondorioztatzen denez, kasu horietan, administrazioak ez badu epaia betetzen irmo bihurtu eta hurrengo bi hilabeteko epean, nahitaezko betearazpena hasiko da; horretarako, administrazio kondenatuari errekerimendua egingo zaio, beste hilabeteko epean epaian xedatutakoa bete dezan bere betebeharren ordainketa arautzen duten arauetan xedatutakoarekin bat etorriz
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Social - Modelo: 44025000
Dispone el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este orden jurisdiccional, que la ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor, lo que se acordará por decreto del Secretario Judicial (N) Jurisdikzio honetan osagarri aplikatzekoa den Prozedura Zibilaren Legearen 570. artikuluak honako hau xedatzen du: hartzekodun betearazleari oso-osorik ordaintzen zaionean soilik amaituko da nahitaezko betearazpena, eta amaiera hori idazkari judizialak emandako dekretu bidez erabakiko da
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de Menores - Modelo: 17159900

Te pueden servir de ayuda