Ir al contenido principal

Administración de Justicia en Euskadi

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi

Consulta de traducciones jurídicas

castellano > euskera Cambia para traducir de euskera a castellano

Resultados de búsqueda

Resultados de la búsqueda 'Cuestión incidental '
Castellano Euskera
Cuestión incidental Arazo intzidental
cuestión incidental (N) arazo intzidental
Ámbito:
Léxico de los juzgados
Cuando el Tribunal deba resolver alguna cuestión incidental que no pueda decidir en el acto (N) Auzitegiak ekitaldian bertan erabaki ezin duen arazo intzidentalen bat ebatzi behar duenean
Ámbito:
Léxico de los juzgados
En el procedimiento ordinario no se admitirá el planteamiento de ninguna cuestión incidental una vez iniciado el juicio, y en el verbal, una vez admitida la prueba propuesta (N) Prozedura arruntean, behin judizioa hasita, ez da onartuko inolako arazo intzidentalik planteatzea, eta, hitzezkoan, behin froga proposatua onartuta
Ámbito:
Léxico de los juzgados
En el presente caso la cuestión incidental planteada es distinta de las previstas en el citado precepto, única que cabe suscitar, excepcionalmente (N) Kasu honetan arazo intzidentala ez dago aipatutako artikuluan aurreikusita, eta artikulu horretan zehaztutakoak soilik izapide daitezke salbuespen moduan
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de Instrucción - Modelo: 16015200
Se tiene por promovida cuestión incidental en los presentes autos de ejecución por «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.» , consistente en «CONCRETAR LA CUESTIÓN INCIDENTAL» (N) Betearazpen-auto hauetan, hurrengo arazo intzidentala sustatu du «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.» jn.ak/and.ak: «INTZIDENTE-ARAZOA ZEHAZTU»
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Social - Modelo: 44037000
Dése traslado de copia del escrito en el que se promueve la cuestión incidental y de la documentación aportada a las otras partes y demás interesados (N) Helaraz bekizkie arazo intzidentala sustatzeko idazkiaren kopia eta dokumentuak beste alderdiei eta interesdunei
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Social - Modelo: 44037000
La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para hacer constar que «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.» ha presentado escrito en el que promueve cuestión incidental en relación con el proceso de ejecución que en este Juzgado se tramita (N) Idazkari judiziala naizen honek egiten dut, jasota gera dadin «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.» jaunak/andreak idazkia aurkeztu duela, arazo intzidentala sustatzeko, Epaitegi honetan izapidetzen ari den betearazpen-prozesua dela-eta
Ámbito:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Social - Modelo: 44037000
Habiéndose solicitado por la representación procesal de [...] la suspensión del presente procedimiento por prejudicialidad penal, dese traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal a fin de que, en el plazo de [NUMERO] días, efectúen alegaciones al respecto. En relación a la solicitud de la suspensión del derecho de visitas que tiene establecido [...], ábrese pieza separada de cuestión incidental para resolver sobre lo interesado (n) [...] jn.aren ordezkaritza prozesalak prozedura hau eteteko eskatu du, aurrejudizialitate penalagatik. Hori horrela, helaraz bekie pertsonatutako alderdiei eta Ministerio Fiskalari,[ZENBAKIA] EGUNeko epean horri buruzko alegazioak egin ditzaten. [...](e)k ezarrita duen bisita-eskubidea eteteko eskaerari dagokionez, zabal bedi arazo intzidentalaren pieza banandua eskatutakoaz ebazpena emateko
Ámbito:
NIRE_TESTUAK
Suspensión del juicio oral para resolver alguna cuestión incidental (B) Ahozko epaiketa etetea, intzidente-gairen bat ebatzi behar denean
Ámbito:
Léxico de los juzgados
Definición:
DEUSTO - Prozedura Kriminalaren Legeko berbategia
Resolver cuestión incidental Intzidentea ebatzi
Ámbito:
Base de datos aplicaciones

Te pueden servir de ayuda