Eduki nagusira joan

Justizia Administrazioa Euskadin

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi
Hemen zaude: Zerbitzuak eta izapideak > Euskara justizian > Lege-testu elebidunak

Itzulpen juridikoen kontsulta

 
euskera > castellano Gaztelaniatik euskarara itzultzeko aldatu
Lege-testu elebidunak

Itzulpen juridikoen bilduma osoena duzu kontsultagai hemen: hiztegi juridikoak, epaitegietako lexikoa, esapideak eta ereduak, legeak, epaiak...

Ponderazio-markaren bidez adierazten da sarrera bakoitzaren normalizazio edo adostasun maila:

  • N Normalizazio maila gorena
  • n Testu normalizatuak
  • B Bestelako iturriak

Guztiak

Resultados de la búsqueda 'behin'
Euskara Gaztelania
(X) Idazkariak adieraziko du sumarioaren eraketa zein egitatek eragin duen eta zein egunetan hasi zen sumarioaren instrukzioa, bai eta auzipetua espetxealdian edo behin-behineko askatasunean dagoen ere, fidantzarekin edo fidantzarik gabe. El Secretario dará cuenta del hecho que haya motivado la formación del sumario y del día en que éste se comenzó a instruir, expresando además si el procesado está en prisión o en libertad provisional, con o sin fianza.
Arloa:
Legeak - Zigor-zuzenbidea - Prozedura Kriminalaren Legea
Definizioa:
Prozedura Kriminalaren Legea
(X) Errekurtso hori gauzatzeko, largespen- autoak behin betikotzat joko dira, baldin eta erabakitako largespena askea izan bada, sumarioko egitateak delitu ez direla ulertu delako, eta norbait horien ondoriozko errudun gisa auzipetuta badago. A los fines de este recurso, los autos de sobreseimiento se reputarán definitivos en el solo caso de que fuere libre el acordado, por entenderse que los hechos sumariales no son constitutivos de delito y alguien se hallare procesado como culpable de los mismos.
Arloa:
Legeak - Zigor-zuzenbidea - Prozedura Kriminalaren Legea
Definizioa:
Prozedura Kriminalaren Legea
(X) Erotasuna delitua egin ondoren sortu bada, orduan, behin sumarioa amaituta, auzitegi eskudunak auzia artxibatzeko agindua emango du, auzipetuak osasuna berreskuratu arte; horrez gain, bete egingo da egitatea erotasun-egoe ran egiten dutenen kasuan Zigor Kodeak ezarritakoa Si la demencia sobreviniera después de cometido el delito, concluso que sea el sumario, se mandará archivar la causa por el Tribunal competente hasta que el procesado recobre la salud, disponiéndose además respecto de éste lo que el Código Penal prescribe para los que ejecutan el hecho en estado de demencia
Arloa:
Legeak - Zigor-zuzenbidea - Prozedura Kriminalaren Legea
Definizioa:
Prozedura Kriminalaren Legea
(X) Auzipetuak behin-behineko askatasuna lortzeko fidantzak eskaintzen dituenean, fidantza horiei aplikatzen zaie horien izaerari buruz, eta horiek eratu, onartu, kalifikatu eta ordezteko moduari buruz liburu honen IX. tituluko 591. artikuluan eta ondorengoetan, 596. artikulua arte, azken hori barne, zehaztutakoa. Es aplicable a las fianzas que se ofrezcan para obtener la libertad provisional de un procesado todo cuanto a su naturaleza, manera de constituirse, de ser admitidas y calificadas y de sustituirse, se determina en los artículos 591 y ss hasta el 596 inclusive del título IX de este libro.
Arloa:
Legeak - Zigor-zuzenbidea - Prozedura Kriminalaren Legea
Definizioa:
Prozedura Kriminalaren Legea
(X) Hargatik eragotzi gabe lege honetan geroratzeetarako ezarritako berezitasunak eta ordenamendu juridikoan konkurtso-prozeduretan sarturik dagoen zordunarentzat ezarritako berezitasunak, premiatutako zorraren kobrantza partziala, lehenik eta behin, kobratzea eragin duen enbargo- edo berme-exekuziopeko zor-parteari egotziko zaio, eta zorraren gainerako parteari gero. Sin perjuicio de las especialidades previstas en esta Ley para los aplazamientos y en el ordenamiento jurídico para el deudor incurso en procedimiento concursal, el cobro parcial de la deuda apremiada se imputará, en primer lugar, al pago de la que hubiera sido objeto del embargo o garantía cuya ejecución haya producido dicho cobro y, luego, al resto de la deuda.
Arloa:
Legeak - Lan-zuzenbidea - Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra
Definizioa:
Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra
(X) Bekaldura epailearen aurrean egingo da, eta idazkariak ekitaldian parte hartu behar duten auzipetu eta lekukoei irakurriko dizkie eurek egindako adierazpenak; epaileak, behin zin-egitea eta lekukotza faltsuaren ondoriozko zigorrak gogorarazita, lekukoei galdetuko die adierazpenok berresten dituzten edo aldaketaren bat egin behar duten. El careo se verificará ante el Juez, leyendo el Secretario a los procesados o testigos entre quienes tenga lugar el acto las declaraciones que hubiesen prestado, y preguntando el primero a los testigos después de recordarles su juramento y las penas del falso testimonio, si se ratifican en ellas o tienen alguna variación que hacer.
Arloa:
Legeak - Zigor-zuzenbidea - Prozedura Kriminalaren Legea
Definizioa:
Prozedura Kriminalaren Legea
(X) Epaimahaiak zehaztutako egunean, oposiziogileek euren lanak irakurri behar dituzte, behin gutunazala epaimahaiaren aurrean irekitakoan; epaimahaiari arrazoi justifikatu baten ondorioz oposiziogileren bat ezin bada agertu, horrek zein epaimahaiak izendatutako beste batek irakurriko du ariketa, eta, halakorik izan ezean, presidenteak izendatutako mahaikideak egingo du irakurketa. El día que el tribunal designe los opositores deberán leer personalmente sus trabajos, previa apertura del sobre en presencia del tribunal y si, por causa justificada ante éste, no comparecieren, serán leídos por otro opositor designado por ellos o por el tribunal y, en su defecto, por un Vocal designado por el Presidente.
Arloa:
Legeak - Zuzenbide zibila - Hipoteka Legea betearazteko Erregelamendua
Definizioa:
Hipoteka Legea betearazteko Erregelamendua
(X) Behin auzipetze-autoa irmoa izanda eta behin-behineko espetxealdia dekretatuta, auzipetuak delitua egin duelako, banda armatuekin edo gizabanako terrorista nahiz matxinoekin zerikusia izanik edo horretan parte hartuta, eginkizun edo kargu publikoa betetzen ari zen bitartean, eginkizun edo kargu hori modu automatikoan etenaraziko zaio, espetxealdi-egoerak dirauen bitartean. Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.
Arloa:
Legeak - Zigor-zuzenbidea - Prozedura Kriminalaren Legea
Definizioa:
Prozedura Kriminalaren Legea
(X) Gerta daiteke une horretan epaileek zalantza gogorrak izatea egitatearen benetako kalifikazio juridikoari buruz. Hala bada, zer-nolako zailtasuna egon daiteke, hipotesi moduan behintzat, behin betiko epaitza itxuratu gabe eta argibideak lortzeko helburu hutsarekin, auzitegiko presidenteak Fiskaltzari eta auzipetuaren defendatzaileari gonbita luza diezaien, berentxostenetan tesi bat gehiago eztabaidatzeko? Si en tal momento les asalta una duda grave sobre su verdadera calificación jurídica, ¿qué dificultad puede haber en que, hipotéticamente, sin prejuzgar el fallo definitivo y sólo por vía de ilustración, invite el Presidente del Tribunal al Ministerio público y defensor del procesado para que en sus informes discutan una tesis más?
Arloa:
Legeak - Zigor-zuzenbidea - Prozedura Kriminalaren Legea
Definizioa:
Prozedura Kriminalaren Legea
(X) «Akusazioaren eta defentsaren ondorioei buruzko behin betiko epaitza aurretik eman gabe, auzitegiak nahi du fiskalak eta auzipetuaren defendatzaileek (edo alderdien defendatzaileek, zenbait alderdi daudenean) berari informazioa eman diezaioten, epaitu beharreko egitatea … delitu den jakiteko, edo Zigor Kodearen … artikuluko … zenbakiak erantzukizunetik salbuesteko aipatu inguruabarra dagoen jakiteko». «Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los defensores del procesado (o los defensores de las partes cuando fuesen varias) le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el delito de ... o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el número ... del artículo … Código Penal».
Arloa:
Legeak - Zigor-zuzenbidea - Prozedura Kriminalaren Legea
Definizioa:
Prozedura Kriminalaren Legea

Lagungarri gerta dakizkizuke