Eduki nagusira joan

Justizia Administrazioa Euskadin

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi

Itzulpen juridikoen kontsulta

 
castellano > euskera Euskaratik gaztelaniara itzultzeko aldatu
Lege-testu elebidunak

Itzulpen juridikoen bilduma osoena duzu kontsultagai hemen: hiztegi juridikoak, epaitegietako lexikoa, esapideak eta ereduak, legeak, epaiak...

Ponderazio-markaren bidez adierazten da sarrera bakoitzaren normalizazio edo adostasun maila:

  • N Normalizazio maila gorena
  • n Testu normalizatuak
  • B Bestelako iturriak

Guztiak

Resultados de la búsqueda 'revocar'
Gaztelania Euskara
revocar errebokatu
revocar (N) errebokatu
Arloa:
Léxico de los juzgados
Definizioa:
EHU - JABETZA INTELEKTUALARI BURUZKO LEGEA
Si la infracción procesal alegada se hubiera cometido al dictar sentencia en la primera instancia, el Tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso (N) Lehen auzialdian epaia ematerakoan egin bada alegatutako arau-hauste prozesala, apelazio-auzitegiak prozesuaren objektu den arazoari edo arazoei buruz ebatziko du apelatutako epaia errebokatu ondoren
Arloa:
Leyes - Derecho Civil - Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
Definizioa:
1/2000 Legea, Prozedura Zibilarena
Por ello, no procede revocar la suspensión en su día acordada (N) Horregatik, ez da bidezkoa bere garaian erabakitako etendura errebokatzea
Arloa:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Penal - Eredua: 15149450
Definizioa:
BETA eredua
NO PROCEDE REVOCAR LA SUSPENSIÓN de la ejecución de la pena de «INDICAR PENA SUSPENDIDA» impuesta a «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.» en la sentencia dictada en la presente causa (N) EZ DA BIDEZKOA ERREBOKATZEA «INDICAR PENA SUSPENDIDA» zigorraren betearazpenaren etendura, auzi honetan emandako epaian «NOMBRE Y APELLIDOS INTERV.»(r)i ezarritakoa
Arloa:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Penal - Eredua: 15149450
Definizioa:
BETA eredua
Así mismo, informa a la persona donante de que podrá revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la intervención sin sujeción a formalidad alguna (N) Era berean, organo-emaileari aditzera eman dio adostasuna errebokatu ahal izango duela ebakuntzaren aurreko edozein unetan, inolako formalitaterik bete gabe
Arloa:
Modelos judiciales - Juzgado de 1ª Instancia - Eredua: 22038150
Definizioa:
BETA eredua
Procede, por tanto, revocar la suspensión y ordenar la ejecución de la pena (N) Beraz, bidezkoa da etendura errebokatzea eta zigorra betearaz dadila agintzea
Arloa:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Penal - Eredua: 15059350
Definizioa:
BETA eredua
Dispone el artículo 93 del Código Penal, que el período de libertad condicional durará todo el tiempo que falte al sujeto para cumplir la condena, salvo que en dicho período delinca o inobserve las reglas de conducta impuestas, en cuyo caso el Juez de Vigilancia Penitenciaria debe revocar la libertad condicional y acordar el ingreso del penado en el centro penitenciario (N) Zigor Kodeko 93. art.ari jarraiki, baldintzapeko askatasunaren epealdia izango da subjektuari kondena betetzeko gelditzen zaion denbora guztikoa. Epealdi horretan errudunak delitu egiten badu edo ezarri zaizkion jokaera-arauak betetzen ez baditu, orduan, espetxe-zaintzako epaileak baldintzapeko askatasuna errebokatuko du eta zigortua berriro ere espetxean sartzea erabakiko du
Arloa:
Modelos judiciales - Audiencia Provincial (Penal) - Eredua: 12078200
Dispone el artículo 93 del Código Penal, que el período de libertad condicional durará todo el tiempo que falte al sujeto para cumplir la condena, salvo que en dicho período delinca o inobserve las reglas de conducta impuestas, en cuyo caso el Juez de Vigilancia Penitenciaria debe revocar la libertad condicional y acordar el ingreso del penado en el centro penitenciario (N) Zigor Kodeko 93. art.ari jarraiki, baldintzapeko askatasunaren epealdia izango da subjektuari kondena betetzeko gelditzen zaion denbora guztikoa. Epealdi horretan errudunak delitu egiten badu edo ezarri zaizkion jokarauak betetzen ez baditu, orduan, espetxe-zaintzarako epaileak baldintzapeko askatasuna errebokatuko du eta zigortua berriro ere espetxean sartzea erabakiko du
Arloa:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Penal - Eredua: 15053350
Dispone el artículo 93 del Código Penal, que el período de libertad condicional durará todo el tiempo que falte al sujeto para cumplir la condena, salvo que en dicho período delinca o inobserve las reglas de conducta impuestas, en cuyo caso el Juez de Vigilancia Penitenciaria debe revocar la libertad condicional y acordar el ingreso del penado en el centro penitenciario (N) Zigor Kodeko 93. art.ari jarraiki, baldintzapeko askatasunaren epealdia izango da subjektuari kondena betetzeko gelditzen zaion denborakoa. Epealdi horretan errudunak delitu egiten badu edo ezarri zaizkion jokarauak betetzen ez baditu, orduan, espetxe-zaintzarako epaileak baldintzapeko askatasuna errebokatuko du eta zigortua berriro ere espetxean sartzea erabakiko du
Arloa:
Modelos judiciales - Juzgado de lo Penal - Eredua: 15032300
La asamblea general no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el período para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa (n) Batzar Orokorrak ezin izango ditu auditoreak errebokatu haien izendapen-epea amaitu aurretik, behar bezala arrazoitutako kasuetan salbu
Arloa:
Leyes - Boletín Oficial del Estado - Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril
Definizioa:
2/2018 Errege Lege Dekretua, apirilaren 13koa, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina —apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartua— aldatzen duena eta Espainiako ordenamendu juridikoan

Lagungarri gerta dakizkizuke